środa, 18 września 2013

114. USA


"Sweet home Alabama". Kto nie zna tej piosenki - odsyłam do linku z filmikiem z "Forresta Gumpa" (nawiasem mówiąc jednego z moich ulubionych filmów), ale wierzę, że nie ma wśród nas zbyt wielu, którzy nie słyszeliby jej przynajmniej kilkanaście razy w życiu :)
Alabama to stan na południu USA, gdzie życie płynie zupełnie inaczej, niż na północy, a ludzie mówią z przeciągłym akcentem. Nawet jednym z przydomków Alabamy jest "Serce Południa" (innymi są: "Stan złotego dzięcioła" i "Stan bawełny"). Stolicą stanu jest Montgomery, jednak największym miastem jest Birmingham. Alabama aż do połowy XX wieku była typowo rolniczym stanem, dzięki znakomitym warunkom naturalnym, które zapewniają nawet 300-dniowy okres wegetacyjny. Niestety, Alabama to także stan, które często nawiedzają huragany i tornada. Jako jedno z nielicznych miejsc na świecie ma dwa sezony tornad - na wiosnę i na przełomie listopada i grudnia. Częste są tu także burze (ok. 60-80 dni burzowych w roku), a liczba osób ginących od uderzenia pioruna jest jedną z najwyższych w całych Stanach Zjednoczonych.
Ciekawostka - drogi w Alabamie są uznane za najgorsze drogi w USA.


"Sweet home Alabama". Who doesn't know that song - I send you to the link with a video from "Forrest Gump" (one of my favourite films, by the way), but I believe there aren't so many of you that didn't hear that song for at least a dozen times in your life :)
Alabama is a state on the south of USA, where life goes on totally differently than on the north, and people talk with a characteristic accent. Even one of its nicknames is "Heart of Dixie" (the others are: "Yellowhammer state" and "Cotton state"). The capital of the state is Montgomery, but the largest city is Birmingham. Until the half of the 20th century was a typical agricultural state, thanks to excellent natural conditions which provide even 300 days long growing season. Unfortunately, Alabama is also a state visited by hurricanes and tornadoes very often. It's one of the few places in the world with two tornado seasons - in the spring and between December and November. Thunderstorms are also often (about 60-80 stormy day in the year), and the number of people dying from a thunder is one of the highest in all states.
Curiosity - roads in Alabama are considered as the worst in USA.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz